1
Littletikes

2
Miracle

3
Huck

4
ABC Team

5
Prolemax

Systém řízené bezpečnosti

Kontrola a údržba je základním předpokladem bezproblémového fungování každého herního zařízení.

V rámci zkvalitňování péče o zákazníka zajistíme garantovaný dozor. Bezpečné hřiště pro děti, pokud možno po celou dobu jeho životnosti, je pro nás tím nejdůležitějším.

Naši pracovníci provádějící kontrolní činnost na dětských hřištích jsou proškoleni a odborně způsobilí.

Provádíme veškeré revize a kontroly venkovních dětských hřišť.

Pro zákazníky a potenciální klienty nabízíme:

 • kompletní servis, který se skládá z odborně technických kontrol dětských hřišť a sportovišť
 • na základě objednávky také opravy herních prvků
 • provedení provozních a hlavních ročních prohlídek se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví
 • zavedený systém bezpečné řízenosti
 • v rámci služeb trvalou technickou podporu a odborné konzultace v oblasti naší specializace
 • kvalifikované vyhodnocení stavu herního zařízení
 • OTK je prováděna podle ČSN EN 1176/2009 a ČSN EN 1177 a jejich novelizací
 • herní prvky kontrolujeme také pomocí přípravků a šablon stanovených normou ČSN EN 1176

Odbornou technickou kontrolu si u nás může objednat kdokoliv. Na základě provedené opravy a kontroly obdrží zákazník protokol o odborné technické kontrole.

Námi provedené odborné technické kontroly zahrnují:

 • vystavení detailních KONTROLNÍCH PROTOKOLŮ a posudků s aktualizovanou legislativou
 • vypracování identifikace nebezpečí, vyhodnocení rizik a opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci pro dětská hřiště a sportoviště
 • zpracovávání kvalifikovaných revizních zpráv i pro herní prvky a hřiště jiných výrobců

Vám jako vlastníkům či provozovatelům hřiště jsme schopni:

 • ušetřit starosti a nepříjemnosti při řešení případných nešťastných událostí
 • uvést herní prvky, hřiště a sportoviště do stavu odpovídajícímu platným evropským normám, v souladu s ČSN EN 1176
 • kvalifikovaně provést namísto provozovatele veškerá opatření stanovená revizní zprávou

Snížení provozních nákladů

Závady, k nimž došlo v průběhu provozu a jež představují riziko bezpečnosti, jsou včas odhaleny a bezodkladně opraveny. Podchycením závad v počátku a jejich rychlým odstraněním dochází k podstatnému snížení nákladů na opravy provozovaných dětských hřišť a sportovišť.

Vlastník nebo provozovatel (ve většině případů obec či město) má ze zákona povinnost:

 • kontrolovat stav hřiště, dodržovat rozvrh kontrol a údržby podle pokynů výrobce a místních podmínek průběžně během roku
 • zajistit bezpečnost prvků a dopadové plochy hřišť podle platných norem
 • závady ohrožujících bezpečnost bezodkladně odstranit, popř. zajistit zařízení proti použití dokud závady nejsou odstraněny
 • každoročně musí nechat provést KOMPLEXNÍ ROČNÍ KONTROLU dětských hřišť a sportovišť dle ČSN EN 1176 a 1177

ČSN EN 1176/2009

Norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť

ČSN EN 1176-7/2009

Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.

ČSN EN 1177

Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Provozní kontrola

Je podrobnější kontrola ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by měla být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce.

Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Roční hlavní kontrola

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, po jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření, povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze a jakýchkoli změnách plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně přidaných nebo vyměněných částí, např. prokázáním shody s odpovídající částí EN 1176.

Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Zařízení by mělo být kontrolováno oprávněnými osobami přinejmenším ve shodě s pokyny výrobce.

Velkým problémem v České republice je údržba starších dětských hřišť. Herní prvky, nainstalované ještě před platností bezpečnostních norem ČSN EN 1176/2009 a 1177, nalezneme ještě dnes v mnohých mateřských školách, obcích a městech.

Zvláště města a obce by ale měly vzít na vědomí, že provoz a údržba dětských hřišť je službou veřejnosti, se všemi z toho plynoucími povinnostmi a rovněž s příslušnou odpovědností.

Činnosti spojené s instalací, kontrolou, drobnými opravami a údržbou zařízení by měly být prováděny po konzultaci s výrobcem, dle návodu výrobce a to osobami oprávněnými a kvalifikovanými. Ti jsou nejlépe seznámeni s problematikou dětských hřišť a údržby herních prvků.